STANOVY ZDRUŽENIA PRST, O.Z.

Stanovy občianskeho združenia
(§ 6 ods. 2 zákona o združovaní občanov)

§ 1

Sídlo, názov a ciele združenia

Združenie s názvom PRST, o. z. (ďalej len „združenie“) sídli v Trnave na adrese: PRST, o. z., Hospodárska 73, 917 01 Trnava.

(1) Ciele združenia sú:

(2) Na uskutočnenie cieľov budú združeniu slúžiť najmä tieto činnosti:

§ 2

Členstvo

(1) Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Členom môže byť aj právnická osoba. Členstvo vzniká písomným rozhodnutím predsedu, ak s prijatím člena písomne súhlasí väčšina členov (okrem prípadu podľa § 7 týchto stanov). Jeden rovnopis rozhodnutia sa odovzdá členovi združenia a druhý rovnopis sa uloží u predsedu združenia.

(2) Členstvo zaniká len

(3) Člen je oprávnený:

(4) Člen je povinný

§ 3

Predseda a jeho voľba

(1) Predseda je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene združenia. Za predsedu možno zvoliť len člena združenia.

(2) Predseda je volený a odvolávaný väčšinou členov združenia, okrem prípadu podľa odseku 3.

(3) Prvým predsedom združenia sa registráciou združenia stáva člen prípravného výboru Andrej Motýľ, bytom Hospodárska 73, 917 01 Trnava.

(4) Funkčné obdobie predsedu trvá do zvolenia nového predsedu. Predseda môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému z členov združenia.

(5) Voľby predsedu môže zorganizovať väčšina členov združenia. Na uskutočnenie volieb sa nevyžaduje súhlas predsedu. O voľbách predsedu sa vyhotoví riadna zápisnica, ktorú musí podpísať väčšina členov združenia. Zápisnica tiež musí obsahovať dátum jej spísania, miesto jej spísania, meno doterajšieho predsedu, meno nového predsedu a údaje o výsledkoch volieb. Dňom vyhotovenia riadnej zápisnice sa predsedom združenia stáva zvolená osoba.

§ 4

Oprávnenia a povinnosti predsedu

(1) Predseda môže rozhodovať a konať za združenie vo všetkých veciach samostatne, okrem prípadov, pre ktoré tieto stanovy ustanovujú iný spôsob rozhodovania (napr. § 5 ods. 1).

(2) Predseda je povinný

§ 5

Hospodárenie s majetkom združenia

(1) Písomný súhlas aspoň jednej tretiny členov združenia sa vyžaduje, ak združenie robí:

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má). Majetok združenia slúži predovšetkým na dosahovanie cieľov združenia. Zdrojmi majetku sú najmä členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.

§ 6

Rozpustenie združenia, zlúčenie s iným združením, zmena stanov

§ 7

Prechodné ustanovenia

Členmi združenia sa okamihom registrácie združenia stávajú členovia prípravného výboru uvedení v návrhu na registráciu: Andrej Motýľ, nar. 10. 09. 1996, Peter Kuchár, nar. 26. 09.1962, Peter Hamala, nar. 3.2.1978.V Trnave dňa...................................Andrej Motýľ...........................................................

Peter Kuchár............................................................

Peter Hamala..........................................................